Авторлар үшін

«Экономика: стратегия және практика» журналының авторларына арналған мәлімет

1. МАҚАЛАНЫ РЕДАКЦИЯҒА ҰСЫНУ

1.1 Ұсыну нысаны

Барлық мақалалар  _________________ «Экономика: стратегия және практика» журналының сайтында автордың жеке кабинеті арқылы on-line қабылданады.  

Журналдың бір санында автор, бірлескен авторлықты қоса алғанда, бір мақаладан артық жариялай алмайды.

Авторға мақаланы қарастыру туралы хабарламалар электрондық пошта, сондай-ақ автордың жеке кабинеті арқылы хабарланады.

1.2 Құжаттар

Автор үш түрлі құжат дайындауы тиіс: а) жеке деректері көрсетілген мақала титулы, в) мақаланың негізгі мәтіні, с) кестелер мен суреттер бар қосымша.

Титул. Мақала титулы жеке файлда құрылып, мақаланың атауы мен авторлар туралы мәліметтерден тұрады. Файлдың атауы келесі мәліметтерді қамтуы тиіс: мақаланы ұсынған күні (жыл_ай_күн), журнал атауының аббревиатурасы (JESP), мақаланың қысқаша атауы.

Үлгі: 2018_11_30_JESP_Мақала атауы_Титул

Мақаланың негізгі мәтіні. Авторлар туралы барлық ақпарат файл сипаттарынан алынуы керек. Файлдың атауы келесі мәліметтерді қамтуы тиіс: мақаланы ұсынған күні (жыл_ай_күн), журнал атауының аббревиатурасы (JESP), мақаланың қысқаша атауы.

Үлгі: 2018_11_30_JESP_Мақала атауы

Қосымша. Қосымшада суреттер, редакциялауға болатын пішімдердегі кестелер болуы тиіс (xls, cdr). Егер қолжазбада бірнеше қосымша болса, олар латын алфавитінің әріптерімен көрсетілуі керек –  A, B, және т.б.

Үлгі: 2018_11_30_JESP_Мақала атауы_Қосымша А

Үлгі: 2018_11_30_JESP_ Мақала атауы _ Қосымша В

1.3 Қолжазбаны ұсынуға арналған ұсыныстар:

Автордың ағылшын тіліндегі тегі мен аты Scopus және Web of Science-те индекстелген журналдарда, ал орыс тіліндегі –  РИНЦ-те индекстелген журналдарда бұрын жарияланған мақалалардағы аты-жөніне сәйкес келуі тиіс.

Шетелдік дерекқорларда жарияланымдарды есепке алу үшін авторларға http://orcid.org/ және http://www.researcherid.com/ сайттарына тіркелу арқылы бірегей сәйкестендіру нөмірлерін алу ұсынылады (ORCID және Researcher ID).

2. ЖАРИЯЛАНЫМДЫҚ ЭТИКА

Журнал Жарияланымдар этикасы комитетінің қағидалары мен ережелерін басшылыққа алады (COPE) және және кез келген теріс қолдануға қарсы барлық шараларды қолданады.

Журналға мақаланы ұсынуда авторлар:

  • жұмыстар авторлардың жеке үлесі болып табылады және басқа жұмыстардың плагиаттары емес екендігіне;
  • ұсынылған мақаланың бұрын жарияланбағандығына;  
  • мақала басқа баспада жариялану үшін қарастырылмағандыға;
  • мақалалар бұрын дәл сол күйінде, басқа кез-келген тілде  басқа баспа және электрондық құралдарда «Экономика: стратегия және практика» журналы баспасының жазбаша рұқсатынсыз  жарияланбайтынын;
  • мақаланың барлық авторлармен және жұмыс орындалған ұйымдармен мақұлданғанын;
  • авторлардың жұмыс орындалған ұйымдармен әлеуетті қайшылықтарының болмауына куәлік ету тиіс.

Кез-келген жоғарыда көрсетілген ережелердің бұзылуы тікелей бас редакторға хабарлануы қажет. Жарияланымдар этикасын сақтау үшін журнал редакциясы жұмысты бірегейлік пен плагиаттың болмауына тексеруге құқылы.

3. АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Автор жарияланғаннан кейін мақаланы пайдалану құқығын өзіне қалдырады, оның ішінде:

– қолжазбаның түпкілікті нұсқасын автордың жеке веб-беттеріне немесе институционалдық репозитарийлерге қою;

– журналы басылымның бастапқы көзі ретінде танылған жағдайда, мақаланы ғылыми және педагогикалық қызметте пайдалану.  

Журнал Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) лицензиялары бойынша авторлармен өзара әрекеттеседі.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Осы лицензияға сәйкес авторлар Журналдың баспасына кез-келген коммерциялық емес мақсаттар үшін ақысыз негізде айрықша авторлық құқық береді.

Пайдаланушылар авторға және оның жұмысына сілтеме жасаған жағдайда, мақалалар көшірілуі, таратылуы және қайта қолданылуы мүмкін.

Айырықша авторлық құқықты беру мақаланы және оның материалдарын қайта басып шығару, аудару, көшірме жасау, электронды түрде (онлайн және оффлайн) немесе кез-келген басқа нысанды қоса алғанда, жариялауға, таратуға және мұрағатқа құқықты беруді білдіреді және мақала қабылданған кезде күшіне енеді.

4. ҚОЛЖАЗБАНЫ ДАЙЫНДАУ

4.1 Қолжазбаның көлемі

Мақалалардың көлемі –суреттер мен кестелер мазмұнын қоса алғанда, 5000 – 7000 сөз.

Мақала мәтіні MS Word мәтін редакторында (2003 нұсқасынан ертерек емес, doc немесе docx кеңейтуімен), 14 өлшемді бір интервал арқылы Times New Roman шрифтімен терілуі керек. Абзац шегінісі 1 см. Құжат шегі  – 20 мм.

4.2 Титул беті

Мақаланың атауы үш тілде. Атауы қысқаша және ақпараттық болуы тиіс. Атаулар жиі ақпараттық іздеу жүйелерінде пайдаланылады. Қысқартулар болмауы керек.

Авторлар туралы мәлімет: тегі, аты, әкесінің аты (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде), ғылыми дәрежесі мен атағы, ұйымның толық атауы мен мекен-жайы – жұмыс орны ( индексті қоса алғанда), лауазымы, байланыс телефордары, электрондық пошта мекенжайы, ORCID және ResearcherID

Зерттеуді қаржыландыру көзі. Осы мақаланы дайындау негізі болып табылатын зерттеуді қаржыландыру көздерін көрсетіңіз: «Бұл зерттеуге …қолдау көрсетті  (мысалы, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Қоры, ҚР БҒМ гранты (гранта нөмірі)).

Алғыс сөз. Зерттеу кезінде көмек көрсеткен адамдарды жазыңыз (мысалы, деректерді өңдеу, аудару, редакциялау, мәтінді жақсарту және т.б.).

4.3 Мақаланың негізгі мәтіні

Мақаланың негізгі мәтіні келесі құрылымға сәйкес рәсімделеді.: «Реферат», «Түйін сөздер», «Жіктеудің кодтары», «Кіріспе», «Әдеби шолу», «Әдіснама», «Нәтижелер мен талқылау», «Қорытындылар». Қажет болған жағдайда тараулардың қосымша арнайы атауларына, сондай-ақ қосалқы тармақтарға рұқсат етіледі  (ретімен нөмірленеді).

4.3.1 Мақаланың атауы үш тілде. Атауы қысқаша және ақпараттық болуы тиіс. Атаулар жиі ақпараттық іздеу жүйелерінде пайдаланылады. Қысқартулар болмауы керек.

4.3.2 Мақаланың рефераты үш тілде (қазақша – Түйін, орысшаАннотация, ағылшынша – Abstract), ол зерттеудің мақсаты, әдістері, нәтижелері мен қорытындылары туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Көлемі  190 – 200 сөз.

4.3.3 Түйін сөздер үш тілде– кемінде 5 және ең көп 10 түйін сөз. Түйінді сөздер мүмкіндігінше нақты болуы керек және мақаланың ерекшелігін көрсетуі керек. Сала бойынша көпшілік мақұлдаған қысқартуларға ғана рұқсат етіледіСтандартты емес аббревиатуралар мақаланың бірінші бетіндегі сілтемеде көрсетіледі. Көптеген терминдерді (мысалы, кәсіподақтармен),   қысқартуларды қолданбаңыз. Түйін сөздерді құрған кезде, дерексіз мағынасы бар сөздерден немесе басқа ғылыми пәндерде қолданыла алатын терминдерден аулақ болу керек.

4.4.4 Рубрикаторлар кодтары.

Рубрикаторлар кодтарын көрсетіңіз.

ҒТАМРК коды (Мемлекетаралық стандарт, ГОСТ 7.77-98). Толығырақ http://www.nauka.kz/page.php?page_id=787&lang=1 немесе http://nauka.kz/upload/files/43._GOST_7.77-98.pdf

Экономикалық әдебиеттің жіктеу коды (JEL Classification Code). Толығырақ  https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

4.4.5 Кіріспе. Алдыңғы ғылыми зерттеулерге сүйене отырып, жұмыстың мақсатын, оның маңыздылығын көрсетіңіз, алайда  әдебиеттерге егжей-тегжейлі шолу жасаудан аулақ болыңыз.  

4.4.6 Әдеби шолу. Теориялық негізін сипаттаңыз және бұрынғы зерттеулердің толық әдеби шолуын немесе олардың қысқаша мазмұнын келтіріңіз.

4.4.7 Әдіснама. Басқа зерттеушілердің оны көбейтуіне мүмкіндік беру үшін деректер көздерін және зерттеу әдіснамасын сипаттаңыз..

4.4.8 Нәтижелер мен талқылаулар. Нәтиежелер айқын және қысқа болуы керек. Нәтижелердің маңыздылығын көрсету үшін жеткілікті талдаулармен қамтамасыз етіңіз. Нәтижелерді талқылау кезінде басқа ғылыми зерттеулермен салыстыруға сүйеніңіз (олардың нәтижелері, әдіснамалары, шектеулері және артықшылықтары).

4.4.9. Қорытынды. Алдыңғы бөлімдердің нәтижелері бойынша қорытынды жасай отырып, негізгі тұжырымдарды, нәтижелердің қолданыс саласы және сферасын (implications) және шектеулерді (limitations) көрсету керек.

4.4.10 Әдебиеттер тізімі. Әдебиеттер тізімі 20 әдебиет көздерінен, соның ішінде кемінде 50% Scopus және Web of Science индекстелген әдебиет көздері, интернет-көздері тізімнің  10%-нан аспауы тиіс. Өзіндік сілтеме –15%-дан аспауы тиіс.

5. СУРЕТТЕРДІ, КЕСТЕЛЕРДІ, ФОРМУЛАЛАРДЫ, ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІН РӘСІМДЕУ

5.1 Суреттер, кестелер, сызбалар

Схемалар, графиктер, диаграммалар, суреттер қара-ақ түсте келесілерді қолдана отырып рәсімделуі тиіс:

– MS Word мәтіндік редактор құралдарын;

– MS Excel қосымшасының құралдарын;

– векторлық графика бағдарламаларын (AdobeIllustrator, CorelDraw) (растрлық емес сурет).

Суреттер өңдеуге болатын пішімдерде ұсынылуы керек. Суреттердің шрифт өлшемі кемінде 10. Мәтіндегі барлық графикалық материалдарға сілтеме жасалады – (сурет 1).

Графикалық материал оны мәтінде бірінші айтылғаннан кейін орналастырылады. Суреттің төменгі жағында деректер көздерін және басқа қажетті ақпаратты немесе түсіндірмелерді көрсететін «Ескертпе» жазылады.

Суреттің аты Ескертпеден кейін ортаға тураландырылып  жазылады. Сурет атынан кейін нүкте қойылмайды. Мақаланың мәтінінде суреттер ретімен нөмірленеді.  

Үлгі: Сурет 1 – Сурет атауы

5.2 Кестелер

Кестелер MS Word «Кесте» мәзірінің  құралдары арқылы жаслады. Кестеде қолданылатын шрифт мөлшері 10-нан кем болмауы қажет. Мәтіндегі барлық кестелерде сілтемелер болуы керек – (кесте 1). Кестелер ретімен нөмірленеді.

Кесте атауы абзац шегінісінсіз сол жаққа тураланды.

Әрбір кестеден кейін деректер сөздеріне сілтеме көрсетілген Ескертпе міндетті түрде жазылады.

Үлгі: Кесте 1 – Кесте атауы

5.3 Формулалар

Формулалар MachType бағдарламасында немесе Microsoft Equation арқылы теріледі және бүкіл мақала бойы бір стильде болуы тиіс. Мәтінде формулаларға сілтемелер болуы керек –  (1). Формулалар оң  жаққа қарай нөмірленуі керек.

Үлгі:                                            (1)

Мәтіндерді пайдалануды азайтыңыз, бірақ қолданылған барлық таңбаларды және аббревиатураларды түсіндіріңіз.

5.4 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі екі тілде рәсімделеді;

–  орыс тілінде

Орыс тіліндегі әдебиеттер тізімінің көздері, соның ішінде шетелдік әдебиет көздері ГОСТ Р 7.0.5–2008 сәйкес рәсімделеді.  

Осы стандартқа сәйкес, әдебиет көздері мәтінде көрсетілген ретпен нөмірленеді. Мәтіндегі әрбір сілтеме сілтемелер тізімінде (және керісінше) бар екеніне көз жеткізіңіз. Тізімде пайдаланылатын әдебиет көзінің нөмірі төртбұрышты жақшаларда,  үтірден кейін бет нөмірін (нөмірлерін) көрсету арқылы жазылады. Егер бірнеше сілтемелер объектісі болса, олар бір кешенді сілтемеге біріктіріледі. Бұл жағдайда сілтеме объектісі нүктелі үтірмен бөлінеді. Шетелдік авторлардың есімдері, егер олар мақаланың мәтінінде көрініс тапса, орыс тіліне аударылуы керек.

Мәтінде әдебиет көзіне сілтеме жасау мысалы: [10]; [10, 503–505 б.]; [2, 18, 25]; [2, 35 б.; 14, 8 б.; 26, 4 – 13 б.]. Мамандандырылған платформаларда жарияланған препринттерден (RePEC, Preprints, ResearchGate, Social Science Research Network) басқа, жарияланбаған дереккөздер сілтемелер тізіміне кірмейді.

Мысалдар

1. Екі авторлы монобасылымдар

Альжанова Ф.Г., Днишев Ф.М. Креативті экономика: мәдениет, бизнес және технологиялар синергиясы (әлемдік тәжірибе және Қазақстан). – Вена,Австрия: «Восток-Запад» перспективалы зерттеулер және жоғары білім беру қауымдастығы, 2015. – 276 б.

2. Үштен көп авторлар бар монобасылым

Орталық Азия елдерінің жаһандық қауіп-қатерлер жағдайында аймақаралық экономикалық өзара әрекеттесу стратегиясы / К.А. Туркеева, Г.А. Бодаубаева, Н.У. Багаева және басқалар. – Вена, Австрия: «Восток-Запад» перспективалы зерттеулер және жоғары білім беру қауымдастығы, 2015. – 216 б.

Қысқаша экономикалық сөздік / А. Н. Азрилиян және т.б.. 2-ші басылым, өңделген және толықтырылған – М.: Жаңа экономика инс-ты, 2002. – 1087 б.

3. Жинақтағы мақалалар

Қошанов А.К. Экономика институтында ғылым дамуының маңызды кезеңдері және жаңа кезеңдегі бірқатар тапсырмалар // ҚР БҒМ ҒК Экономика институтының 65-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (10 қараша 2017 ж.). – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Экономика институты, 2018. – 524 б. – 31-38 Б.

4. Журналдағы мақалалар

Брімбетова Н.Ж. Жаңа сападағы өңірлік саясат және ғылыми сыйымды салаларды оқшаулау факторлары // Экономика: стратегия және практика. – 2018. – №3(47). – 77-87 Б.

5. Электронды ресурстарға сілтеме жасау ерекшеліктері

Интернеттегі сайттарға, Интернет-ресурстарға сілтемелер (Интернетте орналастырылған авторлық мақалаларға, монографияларға және т.б. қатысты емес), нормативтік-құқықтық құжаттарға (заңдар, жарлықтар, актілер және т.б.) сілтемелер, статистикалық жинақтар, газеттегі мақалаларға мәтінде түсініктеме беріліп, әдебиеттер тізімінде көрсетілмейді. Түсініктемелерді қоса алғанда, барлық интернет-ресурстар үшін үндеу күнін көрсетуіңіз керек. Doi (digital object identifier) бар барлық электронды әдебиет көздері үшін оны библиографиялық жазбаның соңында берілуі тиіс.

Мысалдар

Егоров О.И. В Казахстане будет производиться дизтопливо нового класса – К4 и К5 // Курсив 2018 [Электронды ресурс]. URL: https://kursiv.kz/sites/default/files/fresh1516247018.pdf (Үндеу күні: 18.02.2018).

ағылшын тілінде (орыс тіліндегі әдебиеттер тізімінен кейін жазу керек)

American Psychological Association (APA) стандартына сәйкес рәсімделеді. https://translit.net/ арқылы орыс тіліндегі дереккөздерге транслитерация жасалады.

1. Журналдағы мақала:

Dnishev F. M., Alzhanova F. G., Alibekova G. Zh. (2015). Innovative development of Kazakhstan on the basis of Triple Helix and cluster approach. Economy of Region, 2, 160-171. doi 10.17059/2015-2-13

2. Кітаптар:

Nurlanova N.K. (2010). Regional paradigm of sustainable development of Kazakhstan: problems of theory and practice. Almaty: Institute of Economics CS MES RK, 328

3. Кітаптардағы тараулар:

Satybaldin A.A. (2016). The real sector of the economy of Kazakhstan: industrial and technical changes. In Yegorov O.I. (Ed.), The current state of the economy sectoral production potential (p. 59-104). Almaty: IE CS MES RK

4. Электронды әдебиет көздері (интернет-жарияланымдар):

Kireyeva A. (2018). Assessment and identification of the possibility for creating it clusters in Kazakhstan regions.Economy of Region, 2. [Electronic source] URL: http://www.economyofregion.com/archive/2018/69/3039/pdf/ (Date of access: 13.11.2018)

6. ҚАРАУ САЯСАТЫ

Көрсетілген талаптарға сай келмейтін қолжазбалар редакторлармен қаралмайды және қайтарылмайды. Егер мақала қабылданбаса, редакторлар бас тартудың себептері туралы пікірталаспауға құқылы.

Рецензиялауға қабылданған мақалалар «екі жасырын» резенциядан, ғылыми және әдеби редакциялаудан өтеді.

Рецензиядан кейін мақала авторға қайта қарау және келісу үшін жіберіледі.

Аяқталған қолжазбаны редакторға 1 ай ішінде жіберу керек.

Мақаланың соңғы нұсқасын автор электрондық мекенжайына хабарландыру арқылы жеке кабинеті арқылы мақұлдайды.

Баспа мақалаға оң қорытынды жасаған кезде қолжазбаны жариялау кезегін анықтау құқығын өзіне қалдырады.

Редакциялық алқаның қалауы бойынша орыс тіліндегі мақалалар ағылшын тілінде жариялануы мүмкін, олар туралы авторлар уақтылы хабарлама алады, содан кейін редакцияға кәсіби түрде аударылған ағылшын тіліндегі мақалалар жіберіледі. 

7. ЖАРИЯЛАУ ШАРТТАРЫ

 «Экономика: стратегия және практика» журналы – ашық қолжетімділік журналы. Дегенмен, жариялау процесі рецензиялау, редакциялау, жариялау, мұрағаттау және авторға бір көшірмені жеткізу кезінде қолжазбаларды өңдеуге жұмсалатын шығындарды қоса алғандағы шығындармен байланысты. Бұл шығындарды жабу үшін журналға жарияланым үшін ақы төленеді.  Жариялау жарнасын зерттеуді қаржыландыратын ұйымның да, сонымен қатар автордың  да төлеуіне болады.

Бір қолжазбаны жариялау құны – 20 000 теңге.

Төлемақы мақаланы жариялауға қабылдау кезінде алынады. Сәйкес автор жариялау алдында төлем жасау үшін жауап береді. Авторлар журналдың данасын алады.

7.1 Банктік аударым

Төлем реквизиттары:

Банк реквизиттары

ҚР БҒМ ҒК Экономика институты РМҚК
Қазақстан, Алматы қ., 050010, Құрманғазы, 29
БСН 990340001449
ЖСК: KZ696010131000009277
БСК: HSBKKZKX, КБЕ 16, КНП 861, «Қазақстан халық банкі» АҚ, Алматы қ.111

7.2 Банковские карты: Visa, Master Card