Экспортқа бағдарланған экономикалардың жалпы макроэкономикалық тепе-теңдік моделін бағалау (Қазақстан мен Ресей мысалында)

Кунашова Д.Б., Сидоренко В.Н., Баева Ю.В.

Түйін

Мақалада жалпы макроэкономиканың тепе-теңдік моделінің (кенейтілген IS-LM) экспорты-бағдарланған экономикаларда қолданылуы мен модельден туындайын ұсынастырдың мемлеттің экономикалық саясаты ушін тиімділік сондай-ақ эксперттық бағдарланған экономикалардың макроэкономиканың айнымалылары арасында өзара байланысты айырықша нысандарын анықтау болып табылады.
Түйін сөздер: кеңейтілген IS-LM, IS-LM-BP моделі, экспортқа бағдарланған экономика, жалпы экономикалық тепе-теңдік моделі.

Сілтеме жасау

Dina B. Kunasheva, Vladimir N. Sidorenko, Yulia V.Bayeva Assessment of the general macroeconomic balance model of the exportoriented economies (on the basis of Kazakhstani and Russia economies) // Economics: strategy and practice. — 2019 — № 1 (14) — p. 27-40.