Қазақстанның банк секторындағы тікелей шетелдік инвестициялар

Тургенбаев Н.А., Кантарбаева А.

Түйін

Бұлмақаладашетелдікинвестициялардыңбанк инновацияларыарқылыКазақстанға енуі қарастырылып, жұмыс жасап жатқан шетелдік банктердің қазіргі кезде орын алып отырған макроэкономикалық ортадағы орындары мен жағдайларына шолу жасалып, Қазақстанның Әлемдік сауда ұйымына мүше болып кіруіне байланысты басқа да шетелдік банктердің келу мүмкіндігін бағалауға арналған. Сондай-ақ, сонғы ғаламдық экономикада орын алып отырған өзгерістердің Қазақстан банк жүйесіне әсерін гипотетикалық тұрғыдан бағалау болып табылады.

Түйін сөздер: шетелдік тікелей инвестициялар, халықаралық қаржы ұйымдары, шетелдік еншілес банктер, банк саласынаға шетелдік инвестициалардың инновациялық ерекшеліктері.

Сілтеме жасау

https://doi.org/10.51176/JESP/issue_4_T14

Тургенбаев Н.А., Кантарбаева А. Прямые иностранные инвестиции в банковском секторе Казахстана // Экономика: стратегия и практика. — 2020 — № 4 (15) — С. 195-206.