Қазақстан Республикасындағы туристік саланы дамытуды стратегиялық басқаруды бағалау

Кенжебеков Н., Замбинова Г., Беспаева Р., Қабдыбай А., Замбинова З.

Түйін

Зерттеудің мақсаты – Қазақстандағы туризм саласын стратегиялық жоспарлаудың бағдарламалық-нысаналы бағдарларының асыуына жүзеге талдану жасау және Қазақстанның туристтік саласы дамуының стратегиялық негізгі бағыттарын анықтау.
Жүргізілген жандау елдің үлкен ауқымы, алыс қашықтығы, ұзақ емес климаттық маусымының туристтік инфрақұрылымның дамуына көлемді инвестиция керектігін көрсетті. Туризм индустриясы департаментінің қызмет деңгейін эксперттер төмен бағалады. Стратегиялық индикаторлар және туризм дамуының көрсеткіштері туризм саласының әлеуеті мен қызметіне сәйкес келмейді. Қызмет етіп жатқан саясатқа сәйкес қазіргі уақыттағы туризм даму приоритеті тек қағаз жүзінде ғана екеніне көз жеткізуге болады.
Туризм дамуының деңгейіне тікелей әсер ететін жүйелік бағыттар анықталған: 1) халықаралық туризм нарығындағы бәсекеге қабілетті туристтік дестинация; 2) туристтік дестинацияның аудандық немесе жергілікті деңгейде дамуы; 3) туристтік дестинация негізінде кластерлі желілік тәсілдің дамуы.
Түйінді сөздер: стратегиялық басқарма, туризм индустриясы, туристтік сала дамуының стратегиясы, туристік инфрақұрылым, стратегиялық индикаторлар, туристтік кластер.

Сілтеме жасау

Н.Кенжебеков, Г.Замбинова, Р.Беспаева, А.Қабдыбай, З.Замбинова Оценка стратегического управления развитием туристской отрасли в Республике Казахстан // Экономика: стратегия и практика — 2019 — № 1 (14) — С. 97-108.