Қазақстан өңдеу өнеркәсібінің құрылымдық жанғыртыңының негізгі бағыттары

Нурланова Н.К., Омаров А.К.

Түйін

Мақаланың мақсаты экономиканың құрылымдық модернизациясының негізгі бағыттарын және отандық өңдеуші өнеркәсіпті дамытуда кластерлік тәсілді пайдалану негіздерін зерттеу болды. Мақалада өңдеуші өнеркәсіпті жаңғыртудың басым бағыттары қарастырылады. Инновациялық және технологиялық жаңғырту бойынша шаралар кешені талданды. Қазақстанның қайта өңдеу өнеркәсібінің құрылымдық модернизациясын жүзеге асыруда кластерлік тәсілді қолдану ұсынылады. Кластерлік модельді пайдалану арқылы одан әрі жаңғыртудың негізгі бағыттары белгіленді. Индустриялық-инновациялық даму еліміздің экономикалық және әлеуметтік дамуының басты басымдығы, сондай-ақ өнім сапасын жақсарту және өнеркәсіптік өндірістің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың маңызды шарты деп түсіндіріледі.

Түйін сөздер: құрылымдық жаңғырту, өңдеуші өнеркәсіп, өнімділік, инновациялық белсенділік, технологиялық құрылым.

Сілтеме жасау

Н.К. Нурланова, А.К. Омаров Основные направления структурной модернизации обрабатывающей промышленности Казахстана // Экономика: стратегия и практика. — 2019 — № 2 (14) — С. 39-52.