ҚР БҒМ ҒК Экономика институты қызметінің 2019 жылғы негізгі бағыттары мен нәтижелері

https://doi.org/10.51176/JESP/issue_1_T1

Сатыбалдин А.А.

Түйін

Жұмыста ҚР БҒМ ҒК Экономика институтының 2019 жылғы ғылыми-ұйымдастырушылық қызметінің негізгі бағыттары мен нәтижелері қарастырылады. Материалда Институттың гранттық зерттеулер мен бағдарламалы-нысаналы зерттеулер жобаларын орындау тақырыптары көрсетіледі. 2019 жылы жүргізілген ғылыми зерттеулердің негізгі нәтижелері мынадай бағыттарды қамтыды: ғылыми сыйымды экономикада дәстүрлі және жаңасалалардыдамытудыңболжамдысценарийлерінәзірлеу; Қазақстанэкспортын әртараптандыру бағыттарын негіздеу; оқшауландыру алғышарттарын айқындау және жергілікті ғылыми сыйымды секторлардың әлеуетін бағалау әдістерін әзірлеу; Қазақстанның адами капиталын қалыптастыру ерекшеліктерін анықтау және оның кәсіби жаңартылуын қамтамасыз ету.; инновациялық экономика және қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында халықтың жаңа өмір сүру сапасының басымдықтарын әзірлеу; Қазақстан экономикасын қаржылық қамтамасыз ету және халықаралық қаржы хабын дамыту тетігін талдау; ақпараттық ресурстарды негіздеу, бейімдеу және тестілеу жөніндегі жұмыстар.

Түйін сөздер: Экономика институты, ғылыми-зерттеу жұмыстары, зерттеу нәтижелері, гранттық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру.

Сілтеме жасау

А.А. Сатыбалдин Основные направления и результаты деятельности Института экономики КН МОН РК за 2019 год // Экономика: стратегия и практика — 2020 — № 1 (15 — C. 11-23.