Командадағы университеттік қызмет және климатты жобаларды басқарудың теориялық аспектілері

https://doi.org/10.51176/JESP/issue_9_T10

Поленов Д.Ю., Муханова Г.К., Сатаев С.А.

Түйін

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында жобаларды және білім беру ұйымдарын басқарудың жобалық тәсіліне деген қызығушылық артып келеді. Алайда, бұл тәсілдің жаңашылдығына байланысты, оның негізгі теориялық және практикалық тәсілдерімен, соның ішінде білім беру орындарының қызметкерлерін басқару әлі де таныс емес. Бүгінгі таңда білім беру ұйымдарын басқару тәсілідерінің қоғам мектептерден, колледждерден және университеттерден күтетін жағдайларға сәйкес келмейтін проблемалары айқын және түсінікті болды. Осы мақалада жүргізілген зерттеудің мақсаты – білім беру ұйымдары персоналдарын басқаруда жобалық менеджмент тәсілдерін қолданудың теориялық және практикалық аспектілерін қарастыру және жобалық тәсіл туралы хабардарлық деңгейін анықтау. Мақаладағы мақсаттарға жету үшін зерттеу әдісі ретінде деректерді жинау арқылы жалпы логиканың талдау әдісі таңдалды. Білім беру ұйымдары қызметкерлерін сандық зерттеудің нәтижелері білім беру ұйымдары қызметкерлерінің барлығы университеттік персоналды басқарудағы жобалық тәсілдің артықшылықтары туралы білмейді деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді, бұл білім беру ұйымдарының тиімділігіне әсер етуі мүмкін. Персоналды басқарудағы ұжымдық жобалық қағидат университет қызметкерлерін көбірек тарту арқылы ұсынылатын білім беру қызметтерінің деңгейін жоғарылатудың драйвері бола алады.

Түйін сөздер: білім беру, персоналды басқару, университеттер, жобалық басқару.

Сілтеме жасау

Поленов Д.Ю., Муханова Г.К., Сатаев С.А. Теоретические аспекты проектного управления персоналом университетов и климатом в коллективе // Экономика: стратегия и практика. — 2020 — № 3 (15) — С. 141-150.