Қазақстан аймақтарын даму стратегиясын қалыптастыру: жоспарлау және талдау

https://doi.org/10.51176/JESP/issue_3_T11

Мурзалин М.К.

Түйін

Бұл мақалада автор белгілі бір уақыт кезеңіндегі мемлекеттің аймақтық даму стратегиясы дамуының негізгі мақсаттары мен міндеттерін қарастырады. Әр аймақтық стратегия өңірлердің экономикалық дамуы үшін теңгерімді және түрлі жоспар жасау үшін негіз болып табылады. Осы жағдайда аймақтың даму ерекшеліктерін, оған сыртқы ортаның әсерін, аймақаралық процестерді, мемлекеттік саясат пен сыртқы экономикалық жағдайды, жаһандық макроэкономикалық факторды және т.б. ескеретін аймақтық стратегияны қалыптастыруна бағытталған мәселелер тетігі өзекті болып отыр.

Түйін сөздер: стратегия, жоспарлау, аймақтық даму, экономика, әлеует, инфрақұрылым, әлеуметтікэкономикалық жағдай, бәсекелестік, басқару, талдау.

Сілтеме жасау

Мурзалин М.К. Қазақстан аймақтарын даму стратегиясын қалыптастыру: жоспарлау және талдау // Экономика: стратегия және практика. — 2020 — № 3 (15) — б. 151-156.