4.0 Индустрияға көшу жағдайында Қазақстан өңірлерінде АКТ-ның даму деңгейін бағалау

https://doi.org/10.51176/JESP/issue_3_T5

Киреева А.А., Урдабаев М.Т., Ермекбаева Д.Д.

Түйін

Ғылыми-технологиялық дамудың заманауи кезеңі қоғамның түрлі тіршілік ету салаларының интенсивті қарқындармен және жаппай интеллектуаландырумен сипатталады. Озық технологиялар негізінде ғылыми зерттеулер мен зерттемелерді қарқынды жүргізу халықаралық нарықтарға шығу және ғылымитехнологиялық салада жаһанды интеграцияның өсуі әлемнің жетекші және дамыған елдері үшін инновациялық өсудің стратегиялық моделіне айналды. Сондықтан жаңа және озық технологияларды пайдалана отырып, инновациялық және ғылым сыйымды өнімдер шығаруға ауысумен түрлі қызмет салаларында (өндірісте, ғылымда және қоғамда) прогрессивтік ұйымдастыру-басқарушылық шешімдермен сипатталатын Индустрия 4.0. жаңа технологиялық құрылысқа ауысу Қазақстан үшін маңызды міндет болып табылады. Осыған байланысты Қазақстанда АКТ-процестердің даму деңгейін талдауда, цифрлық теңсіздікті қысқарту және ел өңірлерінде халықпен байланыстарды орнату мүддесін ескере отырып, инновациялық өсімнің басымдықтары мен тетіктерін анықтау қажеттігі туындады. Аталған ғылыми зерттеуде авторлар Интернетті пайдалану деңгейін бағалау (интернет желісінің пайдаланушылары үшін); АКТ өндірісіне жұмсалған шығындар деңгейін бағалау; халықтың цифрлық сауаттылығының деңгейін бағалау (халықтың АКТ жаппай пайдалануға дайындығы) сияқты үш деңгейден тұратын алгоритм бойынша орындалған әдістемелік инструментарийін ұсынды (АКТ даму масштабтары мен деңгейін анықтайтын). Жүргізілген талдамалық шолу негізінде Қазақстанда өңірлердің көп бөлігінің АКТ-ның жоғары деңгейіне ие екенін және цифрландыруды дамытудың жаңа жағдайларына бейімделудің болып жатқаны байқалады.

Түйін сөздер: аймақ, инновациялар, цифрландыру, цифрлық экономика, цифрлық технологиялар.

Сілтеме жасау

Киреева А.А., Урдабаев М.Т., Ермекбаева Д.Д. Оценка уровня развития ИКТ в регионах Казахстана в условиях перехода к Индустрии 4.0 // Экономика: стратегия и практика. — 2020 — № 3 (15) — С. 69-82.