Қазақстанның мемлекеттік секторында жобалық менеджмент қолдану перспективалар

Картов А.Е.

Түйін

Мақала институционалдық және құқықтық қолдауды жақсарту тұрғысынан, сондай-ақ жобаларды басқару жүйесін дамыту бойынша нақты ұсыныстарды әзірлеу, сондай-ақ Қазақстанның мемлекеттік секторындағы жобаларды басқару қағидалары бойынша жұмыстың ағымдағы жағдайын талдау негізінде жобалық кеңсенің ұйымдастырылуын жақсарту мақсатында жазылған. Жалпы, жобалық менеджментті қолдану тұжырымдамасы қазіргі уақытта республикада жұмыс істеп тұрған мемлекеттік жоспарлау жүйесі тұрғысынан қарастырылады. Яғни, жобаны басқарудың элементтері мен құралдарын қолдану қолданыстағы заңға, дәлірек айтқанда, мемлекеттік жоспарлауды құрайтын құжаттар бөлігіне жүктеледі. Осылайша, мақалада аналитикалық тәсіл ғана емес, сонымен қатар ақпараттық тәсіл де қолданылды. Қорытынды жасалады және жобаны басқаруды жүзеге асырар алдында ұйымның белгілі бір жетілу деңгейіне жету қажеттілігі туралы негізделген. Заң бөлігіне өзгерістер енгізу туралы нақты ұсыныстар да айтылды. Жақында өзектілігін ала бастаған виртуалды жоба кеңсесінің архитектурасы сипатталған. Жауапты хатшының рөлі де бөлек қарастырылады, осы санатты жоба менеджерінің арнайы өкілеттіктеріне беру ұсынылады. Зерттеудің келесі әдістері қолданылды: құжаттарды талдау, кейстер, дедукция, жалпылау және нақтылау.

Түйін сөздер: жобаны басқару, ұйымның жетілу деңгейі, жобалық кеңсе, мемлекеттік жоспарлау жүйесі, ережелер, бағалау.

Сілтеме жасау

https://doi.org/10.51176/JESP/issue_4_T16

Картов А.Е. Перспективы применения проектного менеджмента в государственном секторе Казахстана // Экономика: стратегия и практика. — 2020 — № 4 (15) — С. 195-206.