2050 ұзақ мерзімді Стратегиясын іске асыруды бағалау ЭЫДҰ тәсілдерін ескере отырып

Есекина Б.К., Джунусбекова Г.А., Кожумов А.С.

Түйін

Бұл мақалада ЭЫДҰ әдістемесін ескере отырып, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін жетілдіру мәселелері талқыланады. Авторлардың пікірінше, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің тиімділігін бағалаудың басым бағыттарына нысаналы индикаторлар жүйесін және тиісті бақылау жүйесін әзірлеу мен пайдалану қарастырылуы керек. Стратегиялық жоспарлау саласындағы халықаралық және отандық тәжірибені қорыту негізінде авторлар ЭЫДҰ әдістемесін пайдалануды ұсынады. Зерттеулерге жаңа көзқарастар ретінде авторлар жасыл көрсеткіштер жүйесін ұсынады, қазақстандық статистикадағы тиісті индикаторлардың динамикасын талдайды және Үкіметке оны жаңғырту кезеңінде мемлекеттік жоспарлау жүйесін одан әрі жетілдіру бойынша ұсыныстарды негіздейді.

Түйін сөздер: мемлекеттік жоспарлау жүйесі, стратегиялық жоспарлау, тиімділік, әдістеме, ЭЫДҰ, мониторинг, «жасыл» өсу индикаторлары, жетілдірудің басымдықтары.

Сілтеме жасау

https://doi.org/10.51176/JESP/issue_4_T6

Есекина Б.К., Джунусбекова Г.А., Кожумов А.С. Оценка реализации долгосрочной стратегии развития «Казахстан – 2050» с учетом подходов ОЭСР // Экономика: стратегия и практика. — 2020 — № 4 (15) — С. 73-80.