Қазақстан ұлттық банкінің ақша-кредит саясаты: хронологиялық талдау және бағалау

Канагатова Д.Б., Сидоренко В.Н.

Түйін

Мақалада ақша-кредит саясатының елдің экономикалық дамуындағы рөлі мен орнын анықтау мақсаты қарастырылған. АҚШ долларына қатысты валюта бағамының өзгеруіне динамикалық бағалау жүргізілді. Ұлттық Банктің дағдарыс жағдайындағы саясаты дәйекті түрде талданып, бағаланады. Ақша-кредит саясатының қолданылатын құралдарын негіздеу үшін инвестициялық функцияны эконометриялық бағалау жүргізілді. Валюта нарығында алыпсатарлық шабуылдардың туындауының қажетті шарттары ашылады. Қазақстан үшін есептелген инвестициялық модель инфляциялық таргеттеу саясаты орнықты экономикалық өсуді қамтамасыз ете алмайды деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді.Авторлар валюта нарығында алыпсатарлық шабуылдардың пайда болуының қажетті шарттарын ашты. Осы заңдылықтарға сүйене отырып, орталық банктің алыпсатарлық шабуылдардың алдын-алу бойынша үш нұсқасы ұсынылды. Эконометриялық есептеулер тікелей және портфельдік инвестициялардың динамикасы экономиканың жетекші салаларының рентабельділігі мен валюта бағамының өзгеруіне байланысты деген тұжырымдарды растады. Өзара байланыстың анықталған ерекшеліктері инфляциялық таргеттеу саясатын қолдану мүмкіндігіне айтарлықтай шектеулер қояды, ол қысқа мерзімді кезеңде инфляция деңгейін нысаналы көрсеткіштерге дейін төмендетсе де, ұзақ мерзімді перспективада экономикалық өсу мен бағаның тұрақтылығын қамтамасыз ете алмайды. Авторлар макроэкономикалық реттеуде ақша-кредит саясаты маңызды рөл атқарады, алайда экономиканың шикізатқа бағытталуы ақша-кредит саясатының классикалық құралдарын пайдалануға шектеу қояды деген қорытындыға келді.

Түйін сөздер: экономикалық өсу, ақша-несие саясаты, инфляциялық таргеттеу, инвестициялар, валюта бағамы.

Сілтеме жасау

https://doi.org/10.51176/JESP/issue_4_T4

Dina B. Kanagatova, Vladimir N.Sidorenko Monetary policy of the National bank of Kazakhstan: chronological analysis and assessment // Economics: strategy and practice. — 2020 — № 4 (15) — p. 51-57.