Еуропалық Одақ елдеріндегі мәдениет саласындағы жұмыспен қамту мен кәсіпкерліктің өзара іс-қимыл үрдістері

Ракаускене О.Г. , Великороссов В.В., Филин С.А., Жусипова Э.Е., Сейдахметов М.К.

Түйін

Мақаланың мақсаты-табысты экономикалық дамуды ұзақ мерзімді перспективаға бекіту жолы ретінде елдің мәдениеті мен экономикалық дамуының өзара байланысы проблемасын алға жылжыту және мәдени көрсеткіштердің экономикалық өсу көрсеткіштеріне әсерін бағалау. Мақалада жүйелік-ақпараттық тәсілге негізделген логикалық зерттеу, болжау, талдау және синтез әдістері, Р.Инглхарттың мәдени сипаттамалары мен әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі мен Г. Хофстедтің мәдениеттің әлеуметтік-мәдени сипаттамаларын өлшеу арасындағы байланысы әдістері қолданылады. Мақаланың жаңалығы-экономикалық тұрақсыздық жағдайында мәдениеттің экономикалық сегментінің ел экономикасының өсу қарқынына әсерін зерттеуге негізделген мақалада ұсынылған тәсіл ерекше мәнге ие болатындығын негіздеу. Әлеуметтік-экономикалық прогреске қол жеткізу және елдің сәтті дамуын қамтамасыз ету үшін мемлекеттік және қоғамдық институттардың, мәдениеттің және олардың өзара байланысы мен экономикалық дамудың өсу қарқынының тиісті сатысында қолданылатын стандарттардың тығыз байланысы қажет деген болжам жасалды. Экономиканың алдыңғы дамуына тәуелділік проблемасы – «жол эффектісі» және ЕО елдеріндегі мәдениет саласындағы экономикалық статистикалық көрсеткіштер талданды. Қоғамның әлеуметтік-мәдени көзқарастарын және оның құндылықтарын экономикалық өсу қарқыны жоғары экономикалық даму бағытында өзгерту бойынша ұсыныстар ұсынылды. Мақалада ЕО елдерінің мәдениет саласындағы жұмыспен қамту және кәсіпкерлік тенденциялары туралы аналитикалық тұжырымдар жасалған.

Түйін сөздер: экономика, «жол эффектісі», жұмыспен қамту, кәсіпкерлік, қосымша құн, мәдениет, жоғары білім.

Сілтеме жасау

https://doi.org/10.51176/JESP/issue_4_T3

Ракаускене О.Г., Великороссов В.В., Филин С.А., Жусипова Э.Е., Сейдахметов М.К. Тенденции взаимодействия занятости и предпринимательства в сфере культуры в странах Европейского союза // Экономика: стратегия и практика. — 2020 — № 4 (15) — С. 39-50.