Қазақстан Республикасының мұнай-газ саласы кәсіпорындарындағы инновацияларды басқару мәселелеріне теориялық және әдіснамалық талдау

Әйтімова Д.А.

Түйін

Зерттеудің мақсаты инновациялық тәсілдер негізінде Қазақстанның мұнай-газ кәсіпорындарын басқаруды жетілдіру саласындағы қазіргі жетістіктерді зерттеу болып табылады. Бұл үшін бірнеше өзара байланысты міндеттерді шешу ұсынылды: сервистік, өндірістік, қаржылық, әлеуметтік және экологиялық қызметтерді басқарудағы тиімділікті арттыру. Жұмыста келесі ғылыми зерттеу әдістері қолданылды: салыстырмалы талдау, мұнай-газ кешені кәсіпорындарын инновациялық басқаруға жүйелік-функционалдық, үдерістік, мотивациялық және жағдайлық тәсілдер. Зерттеу нәтижелері мұнай-газ саласындағы менеджмент тиімділігінің мәселелері туралы ережелер болып табылады. Осы саланың ғылыми-зерттеу секторына ірі қаржы салымдары мен басқарудың рационализаторлық, өнертапқыштық және жаңашыл тәсілдерін енгізудегі тиімділіктің төмендігі арасындағы қайшылықтар көрсетілді. Саланы басқаруда тігінен ықпалдасу моделін енгізуде, экономиканың осы секторын басқаруда қазіргі заманғы инновациялық шетелдік тәсілдермен салыстырғанда сала менеджментінің әлсіз бәсекеге қабілеттілігінің мәселелері ұсынылған. Мақалада ғылыми әдебиетте бар инновациялық экономиканы қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық тәсілдері талданды, тұрақты дамуға қол жеткізу мақсатында социумның экономикалық дамуының қазіргі кезеңінде алдыңғы қатарлы үдерістерді пайдаланудың рөлі қарастырылды; дамыған елдердегі жағдаймен қазақстандық кәсіпорындардың инновациялық белсенділігіне салыстырмалы талдау жүргізілді және МГК басқаруында жаңашыл стратегияларды іздеу және табу қажеттілігі туралы қорытынды тұжырымдалды. Зерттеу негізінде мақалада перспективалы мұнай-газ кен орындарын өндіру мен өңдеудің жаңа технологияларын қолдану қажеттігі туралы қорытынды жасалды. Бұдан басқа, мұнай құбыры жүйелерін және республиканың мұнай-газ саласының барлық көліктік және логистикалық инфрақұрылымын дамытудың және жаңғыртудың орындылығы туралы қорытынды негізделеді.

Түйінді сөздер: мұнай-газ саласы, инновациялық басқару, экономикалық даму.

Сілтеме жасау

Д.А. Айтимова Теоретико-методологический анализ проблем управления инновационной деятельностью на предприятиях нефтегазовой отрасли Республики Казахстан // Экономика: стратегия и практика. — 2019 — № 3 (14) — С. 127-136.