Әлеуметтік кәсіпкерлікті институционалдық қолдау: әлемдік тәжірибе Қазақстан үшін мүмкіндіктер

https://doi.org/10.51176/JESP/issue_1_T5

Притворова Т.П., Гелашвили Н.Н., Спанова Б.К. Қазақстандағы туристік бизнестің дамуына факторлық талдау

Түйін

Мақалада әлемдік тәжірибе негізінде Қазақстандағы әлеуметтік кәсіпкерлікті институционалдық қолдау жүйесі қарастырылған. Авторлар әлеуметтік кәсіпкерлікті қолдаудың әлемдік тәжірибесін жалпылама түрде қарастырып, қолдау субъектілерін сәйкестендіреді, әрбір субъектінің рөлін және олардың арасындағы байланыс тетіктерін айқындайды. Қазақстанда әлеуметтік кәсіпкерліктің ресми анықтамасы жоқ екенін ескере отырып, авторлар әлемдік ғылыми көзқарас пен оны реттеудің заңдық нормаларында қалыптасқан осы құбылыстың бар анықтамасын негізге алады.Осыанықтаманыпайдалана отырып, авторларКЕҰ секторындағы әлеуметтік кәсіпкерліктің ауқымына өзіндік әлеуметтік зерттеулердің және ашық көздердегі бар деректердің негізінде баға береді. Тиімді әлемдік тәжірибелермен салыстыра отырып, мақалада Қазақстандағы әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытудың нормативтік-құқықтық базасы мен институционалдық ортасына баға беріледі. Авторлар әлеуметтік кәсіпкерлердің нормативтік-құқықтық мәртебесі және оларды институционалдық қолдаудың негізгі бағыттары бойынша ұсыныстар әзірледі. Әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуда сектораралық және секторішілік байланыстарды дамытуға ерекше назар аударылды. Басты назар жүйелік табиғаты бар және мемлекет пен мемлекеттік емес акторлардың іс-қимылдарын үйлестіру тетіктеріне сүйенетін қолдаудың ең нәтижелі түрі ретінде акселератор моделені жасалған.

Түйін сөздер: әлеуметтік кәсіпкерлік, институционалдық орта, мемлекет, мемлекеттік емес акторлар, нормативтік-құқықтық мәртебе, акселератор, Қазақстан.

Сілтеме жасау

Т.П. Притворова, Н.Н. Гелашвили, Б.К. Спанова Институциональная поддержка социального предпринимательства: мировая практика и возможности для Казахстана // Экономика: стратегия и практика —2020 — № 1 (15) — С. 71-87.